Na portalu contactino.com używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.


Regulamin

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego contactino.com.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności contactino.com jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego. Korzystanie z contactino.com przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że jego postanowienia określają zakres i warunki korzystania z usług oferowanych w serwisie przez contactino.com.
 3. Kontakt z contactino.com odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: contact@contactino.com.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.contactino.com w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Wszelkie prawa do contactino.com, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do firmy MK&LK Agnieszka Kwiatkowska, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Działalność contactino.com jest działalnością pośredniczącą pomiędzy użytkownikami danymi, związanymi z poszukiwaniem, oferowaniem pracy oraz zleceń. Contactino.com umożliwia przeglądanie, dodawanie danych (ogłoszeń) oraz interakcję pomiędzy użytkownikami.
 7. Korzystanie z contactino.com oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych contactino.com.
 8. Korzystanie z contactino.com może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 9. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z contactino.com:
  a) komputer z dostępem do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa,
  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript (brak włączonych wymienionych usług może objawiać się nieprawidłowym działaniem serwisu).
 10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów contactino.com wyłącznie na własny użytek lub użytek firm z którymi jest związany. Contactino.com nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych na stronie contactino.com w sposób naruszający regulamin.
 11. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika contactino.com w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich.

Artykuł 1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • ADMINISTRATOR – Agnieszka Kwiatkowska prowadzący działalność pod firmą: MK&LK Agnieszka Kwiatkowska, Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 6652757117.
 • CONTACTINO.COM - Prowadzony przez ADMINISTRATORA serwis on-line o charakterze otwartym w ramach, którego organizowane są usługi pośredniczące w wymianie danych pomiędzy użytkownikami utrzymywany na domenie contactino.com.
 • KONTO UŻYTKOWNIKA - Bezpłatne konto użytkownika prowadzone przez contactino.com indywidualnie dla każdego Użytkownika pod unikalną nazwą Użytkownika będące zbiorem zasobów, na którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika, w tym informacje o jego działaniach na contactino.com.
 • REJESTRACJA - Procedura zakładania Konta Użytkownika.
 • UŻYTKOWNIK - Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna (przedsiębiorstwo, firma, itp.), która dokonała prawidłowej Rejestracji, w wyniku której uzyskała dostęp do usług świadczonych przez contactino.com na zasadach określonych w Regulaminie.
 • PRZEDSIĘBIORCA / FIRMA - Oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004r. nr 173, poz. 1807 ze zm.).
 • KANDYDAT – użytkownik, osoba fizyczna, z założenia szukająca pracy, zleceń, lub chcąca dodać ogłoszenie / zlecenie. Użytkownik może czerpać z pełnego serwisu (dodawanie swojego CV, aplikowanie na stanowisko pracy) gdy wypełni swój profil w 80% - wtedy również wprowadzone dane zostaną opublikowane w dziale Kandydaci.
 • DOSTĘP PREMIUM – Oznacza przedsiębiorcę / firmę, który zakupił on-line pakiet dostępu do zabezpieczonych treści (niedostępnych bez statusu PREMIUM) na określony czas.
 • OFERTY PRACY – ogłoszenia dodane przez firmy (przedsiębiorców) z dostępem Premium, do których użytkownicy posiadają bezpłatny dostęp.
 • OGŁOSZENIE – zestaw danych umieszczonych przez przedsiębiorcę / firmę związanych z wolnym stanowiskiem pracy lub informacje o chęci wykonaniu zlecenia (o posiadanym zleceniu) dodane przez dowolnego użytkownika.
 • ZLECENIE – Ogłoszenie związane z wykonaniem lub poszukiwaniem drobnych zleceń usługowych lub sprzedaży / kupna dodane przez firmę / użytkownika.
 • OPŁATY – korzystanie z serwisu contactino.com jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników. Płatna, wyodrębniona część serwisu dedykowana jest dla dostępu Premium.
 • REGULAMIN - Niniejszy regulamin contactino.com wraz z wszelkimi Załącznikami do niego.
 • WYMIANA DANYCH – serwis pośredniczy w kontaktowaniu, łączeniu stron (kandydat – firma) w związku z posiadanym zleceniem, poszukiwaniem zlecenia, posiadaniem oferty pracy, chęcią kandydowania na stanowisko pracy.
 • POMOC - Opcja znajdująca się na contactino.com umożliwiająca Użytkownikowi pozyskanie informacji, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.
 • STRONA PROFILOWA – Strona przypisana do Konta Użytkownika, na której prezentowane są informacje o Użytkowniku, historia jego operacji, wprowadzone dane osobowe (niezbędne do nawiązania kontaktu pomiędzy stronami).

Artykuł 2. Usługi świadczone przez contactino.com

 1. Świadczenie usług przez contactino.com odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. contactino.com umożliwia korzystanie z usług takich jak:
  a) bezpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w contactino.com w tym przeglądanie listy kandydatów, ofert pracy oraz zleceń,
  b) bezpłatne prowadzenie Konta w Serwisie,
  c) udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom dodawanie danych
  d) udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego wymianę danych pomiędzy użytkownikami
  f) zamieszczanie komentarzy i ocen,
 3. Umowa:
  a) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w contactino.com zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej contactino.com,
  b) o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w contactino.com zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta,
  c) o świadczenie usługi polegającej na dodawaniu i prezentacji kandydata / firmy (użytkownika), ogłoszeń zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia danych wprowadzonych na określony czas,
  d) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego aplikowanie na dane stanowisko lub zaproszenie kandydata do aplikowania na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą gdy obie strony rozpoczną współpracę lub minie określony czas na podjęcie pracy / ogłoszenia o pracy,
  e) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego użytkownikom dodanie ogłoszeń / zleceń zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą akceptacji utraty ważności ogłoszenia,
  g) o świadczenie usługi polegającej na dodawaniu komentarzy i ocen zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania komentarza i oceny,
 4. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia każdej z Umów wskazanej w ustępie 3, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub usunięcie konta użytkownika.
 5.  Contactino.com z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

Artykuł 3. Rejestracja

 1. Możliwość korzystania z contactino.com jako Użytkownik następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  a) prawidłowej Rejestracji Użytkownika
  b) akceptacji Regulaminu,
  c) akceptacji klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Osoby fizyczne (kandydaci), w celu Rejestracji, zobowiązani są wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny na contactino.com poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy Użytkownika oraz hasła.
 3. Osoby fizyczne korzystające z contactino.com w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę i adres siedziby działalności gospodarczej oraz Numer Identyfikacji Podatkowej i REGON.
 4. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej na contactino.com może dokonać osoba, która jest uprawomocniona do reprezentacji podmiotu i dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta zobowiązana jest wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, stanowiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, pełnej oraz skróconej nazwy podmiotu rejestrowanego i adresu jego siedziby numeru NIP, KRS oraz REGON podmiotu. Podczas Rejestracji osoba umocowana do reprezentacji podmiotu musi podać nazwę Użytkownika oraz hasło.
 5. Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 6. Po wykonaniu czynności wskazanych w punktach 3.1 – 3.5 powyżej na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji / Weryfikacji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji / Weryfikacji Użytkownik może korzystać ze swojego Konta, a tym samym z usług oferowanych przez contactino.com.
 7. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, contactino.com może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem, bądź też odpowiednio rozwiązania tejże umowy.
 8. W trakcie weryfikacji danych zgodnie z punktem 3.6 powyżej, Konto Użytkownika nie jest w pełni aktywne, w szczególności Użytkownik:
  a) nie może logować się i uzyskać dostępu do danych na stronie „Moje Konto”,
  b) nie może czynnie korzystać z contactino.com, tzn. nie może między innymi dokończyć podawania danych, uzupełnić profilu, dodawać ogłoszeń, w przypadku firmy – przeglądać profili kandydatów, dodawać opinii, itp.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy contactino.com a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą Rejestracji, na czas nieokreślony.
 10. W wyniku prawidłowej Rejestracji contactino.com tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy Użytkownika podanej w formularzu rejestracyjnym. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w elektronicznym formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na contactino.com. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnej zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Użytkownika.

Artykuł 4. Wymiana danych między stronami

 1. Strony (kandydaci / firmy) zobowiązują się do nie publikowania ogłoszeń oraz wpisów, których treść narusza obowiązujące przepisy prawa, jak również takich, których wystawienie może być uznane za naruszenie dobrych obyczajów.
 2. Wymiana danych ma służyć, głównemu założeniu serwisu contactino.com tj. ułatwianie i możliwość nawiązania kontaktów pomiędzy stronami (firma – kandydat, posiadający zlecenie – szukający zlecenia) celem zaspokojenia przedmiotu ogłoszenia. Portal contactino.com nie ingeruje w dialog między stronami, ani nie zajmuje żadnego stanowiska.
 3. Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność podanych danych i nie mogą drugiej strony wprowadzać w błąd umieszczając informacje niepełne, bądź nieprawdziwe. Użytkownik, który wprowadzą drugą stronę w błąd i naraża ją tym samym na straty, powinien się liczyć z odpowiedzialnością karną.
 4. Obie strony podczas wymiany informacji (danych, kontaktów, szczegółów zlecenia) są zobowiązane do udzielania szczegółowych odpowiedzi na postawione pytania.

Artykuł 5. Strona Kandydaci

 1. Aby użytkownik mógł dodać swoje CV (ofertę / kandydaturę) do bazy kandydatów, musi posiadać wypełniony profil w 80%. Na podstawie podanych danych może wygenerować również plik PDF oraz używać go poza serwisem.
 2. Do bazy kandydatów dostęp mają tylko użytkownicy kont PREMIUM. Użytkownicy (osoby fizyczne) mogą podglądać listę kandydatów ale pełen podgląd jest dla nich zablokowany.
 3. Administrator portalu zastrzega sobie możliwość weryfikowania danych Kandydata, o każdej wykrytej nieprawidłowości użytkownik zostanie poinformowany.
 4. Administrator portalu zastrzega sobie możliwość wyłączenia oferty, jeśli będzie ona niezgodna z zapisami regulaminu.
 5. Profil kandydata przeglądany przez użytkowników PREMIUM, może być podstawą do nawiązania współpracy, którą w tym dziale inicjuje zawsze użytkownik PREMIUM.
 6. Użytkownik ma zawsze możliwość edycji swoich danych, czasowego zawieszenia swojego ogłoszenia albo usunięcia go na trwałe, bez straty dalszej funkcjonalności portalu.
 7. Użytkownik / Kandydat w związku z zainteresowanie jego osobą przez użytkownika PREMIUM (firmę, przedsiębiorstwo) może odmówić relacji oraz nie odpowiadać na zaproszenie do aplikowania do danej firmy.
 8. Użytkownik / Kandydat ma możliwość dodania jednego ogłoszenia do bazy kandydatów.
 9. Użytkownik / Kandydat dodając swoją kandydaturę wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych (kontaktowych) dla przedsiębiorcy, który będzie zainteresowany jego kandydaturą. Serwis contactino.com nie udostępnia ani nie wyświetla profili kandydatów innym użytkownikom, poza użytkownikami Premium (przedsiębiorcy).
 10. Do danych osobowych kandydata mają dostęp administratorzy serwisu, firma świadcząca usługę utrzymania portalu w internecie oraz firma sprawująca opiekę techniczną nad serwisem (w obu przypadkach jest to firma: Idealmedia Sp. z o.o., ul. Władysława Syrokomli 19, 82-300 Elbląg).

Artykuł 6. Strona Firmy

 1. Dział firmy jest kierowany do użytkowników / kandydatów i jest tworzony przez Przedsiębiorcę. Przedsiębiorca może dodać jeden profil firmowy.
 2. Profil firmy może zawierać dowolną ilość ogłoszeń o oferowanej pracy, z możliwością aplikowania bezpośredniego (link do strony firmy z formularzem aplikacyjnym) lub formularza na stronie contactino.com.
 3. Profil firmy może być przeglądany przez wszystkich użytkowników contactino.com bez względu na zalogowanie / zarejestrowanie.
 4. Wygląd profilu zależy w całości od przedsiębiorcy i to na nim spoczywa obowiązek uzupełnienia danych oraz wgranie odpowiednich materiałów graficznych / zdjęć, celem wygenerowania poprawnego profilu firmy. Profil firmy zawiera informacje: o firmie, o oddziałach, dane adresowe i kontaktowe, logo firmy, galeria zdjęć firmy, załączniki (dokumenty) oraz opinie.
 5. Profil firmy można dodać na czas nieokreślony, edytować i wyłączyć w każdym momencie.
 6. Przedsiębiorca ma wpływa na widoczność opinii, nie może ich edytować, ale może na nie odpowiedzieć – osoba, która dodała opinię, zostanie o tym poinformowana i będzie miała możliwość zmienić opinię.

Artykuł 7. Ogłoszenia / praca

 1. Ogłoszenia o pracy mogą dodawać tylko przedsiębiorcy ze statusem użytkownika PREMIUM. Ilość ogłoszeń dla jednego konta użytkownika jest nieograniczona. Ogłoszenia mogą być dodane na czas nieokreślony oraz określony.
 2. W przypadku gdyby dodane ogłoszenie mimo okresu jego ważności stało się nieaktualne - przedsiębiorca jest zobowiązany do jego usunięcia lub wstawieniu w nim wzmianki o jego nieaktualności.
 3. Ogłoszenia o pracy mogą przeglądać wszyscy użytkownicy. Możliwość przeglądania pełnego ogłoszenia oraz podglądu profilu pracy z pełną funkcjonalnością dedykowana jest użytkownikom zarejestrowanym oraz zalogowanym.
 4. Wygląd ogłoszenia o pracy zależy od przedsiębiorcy i to na nim spoczywa obowiązek uzupełnienia danych oraz wgranie odpowiednich materiałów graficznych / zdjęć, celem wygenerowania poprawnego ogłoszenia.
 5. Ogłoszenia o pracy dzielą się na: praca, staż, praktyka, itp.
 6. Do ogłoszeń o pracę, mogą być dodane pytania od użytkowników (kandydatów), waga pytania i konieczność odpowiedzi oceniają przedsiębiorcy którzy dodali ogłoszenie.
 7. Użytkownik do ogłoszenia może dodać swoją opinię - przedsiębiorca ma wpływa na widoczność opinii, nie może ich edytować, ale może na nie odpowiedzieć – osoba która dodała opinię, zostanie o tym poinformowana i będzie miała możliwość zmienić opinię.

Artykuł 8. Ogłoszenia / zlecenia

 1. Ogłoszenia o zleceniu lub poszukiwaniu zlecenia mogą dodawać wszyscy zarejestrowani oraz zalogowani użytkownicy. Ogłoszenia są kierowane do wszystkich zainteresowanych stron bez znaczenia o statusie prawnym. Ogłoszenia mogą być dodane na czas nieokreślony oraz określony.
 2. W przypadku gdyby dodane ogłoszenie mimo okresu jego ważności stało się nieaktualne - użytkownik jest zobowiązany do jego usunięcia lub wstawieniu w nim wzmianki o jego nieaktualności.
 3. Ogłoszenia mogą przeglądać wszyscy użytkownicy. Możliwość przeglądania pełnego ogłoszenia oraz podglądu profilu firmy / użytkownika z pełną funkcjonalnością, dedykowana jest użytkownikom zarejestrowanym oraz zalogowanym.
 4. Wygląd ogłoszenia zależy od użytkownika i to na nim spoczywa obowiązek uzupełnienia danych oraz wgranie odpowiednich materiałów graficznych / zdjęć, celem wygenerowania poprawnego ogłoszenia.
 5. Do ogłoszeń, mogą być dodane pytania od użytkowników, waga pytania i konieczność odpowiedzi oceniają użytkownicy, którzy dodali ogłoszenie.
 6. Użytkownik do ogłoszenia może dodać swoją opinię – użytkownik, który dodał ogłoszenie ma wpływa na widoczność opinii, nie może ich edytować, ale może na nie odpowiedzieć – osoba, która dodała opinię, zostanie o tym poinformowana i będzie miała możliwość zmienić opinię.

Artykuł 9. Zawarcie Umowy

 1. Contactino.com poprzez udostępnienie systemu wymiany informacji (kontaktów) pomiędzy stronami, nie zawiera umowy z żadną ze stron.
 2. Zawarcie umowy następuje tylko w przypadku zakupu dostępu PREMIUM przez użytkownika / przedsiębiorcę (firma). Dostęp PREMIUM umożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu, niedostępnej dla wszystkich pozostałych użytkowników. Usługi PREMIUM: możliwość poznania profilu kandydata, możliwość nawiązania współpracy z kandydatem, zaproszenie kandydata do aplikowania na ogłoszenie o pracy.

Artykuł 10. System wiadomości pomiędzy Użytkownikami

 1. Użytkownicy mogą komunikować się za pośrednictwem systemu wymiany wiadomości contactino.com, gdzie mogą wysyłać do siebie pytania i odpowiedzi dotyczące kandydata / oferty pracy / zlecenia. Treść wiadomości jest umieszczana na stronie ogłoszenia lub profilu (użytkownika) i w zależności od miejsca umieszczenia może być tylko widoczna dla stron lub dla wszystkich użytkowników (np. pytanie odnośnie pracy, wykonania zlecenia).
 2. Wymiana wiadomości pomiędzy stronami służy do ustalenia szczegółów lub warunków rozpoczęcia współpracy między stronami
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie wiadomości.
 4. contactino.com zastrzega się możliwość usunięcia wiadomości przez Administratora w razie naruszenia niniejszego Regulaminu.

Artykuł 11. Opłaty i Zwroty

 1. Dodanie ogłoszeń i zleceń w serwisie contactino.com jest bezpłatne. Część serwisu contactino.com jest dedykowana firmom i przedsiębiorcom (przeglądanie kandydatów, dodawanie ogłoszeń o pracy) i jest ona dostępna tylko w wersji PREMIUM (strefa płatna). Koszt rocznego abonamentu jest podany w kwocie brutto.
 2. Faktury VAT wystawiane są z użyciem danych Użytkownika (przedsiębiorcy) zamieszczonych na jego Koncie.
 3. Opłaty za usługi świadczone przez contactino.com uiszczane są przez Użytkownika na wskazany rachunek bankowy contactino.com za pomocą systemów płatniczych on-line PayPal i PayU.
 4. Zwrot Opłaty może wystąpić na wyraźną prośbę użytkownika (przedsiębiorcy) poprzez wciśnięciu przycisku ZWROT ŚRODKÓW w ciągu 14 dni od opłacenia rocznego abonamentu. Wszystkie czynności (dodanie ogłoszeń, trwający nabór pracowników, przeglądanie kandydatów związane z usługami PREMIUM) zostaną natychmiast dezaktywowane i przeniesione do archiwum.
 5. Od momentu wywołania procedury zwrotu contactino.com ma 14 dni na zwrot opłaty wstępnej zleceniodawcy.

Artykuł 12. Specyfikacja działania oraz odpowiedzialność contactino.com

 1. contactino.com na zasadach określonych w Regulaminie umożliwia Użytkownikom wymianę danych i informacji pomiędzy sobą. W tym celu udostępnia użytkownikom odpowiednia narzędzia.
 2. contactino.com nie jest firmą pośredniczącą w zawieraniu umów czy też w wykonywaniu zleceń. Rolą contactino.com jest jedynie umożliwienie komunikacji między Użytkownikami, a w szczególności:
  a) ułatwienie Kandydatowi kontaktu z potencjalnym pracodawcom,
  b) ułatwienie Pracodawcy kontaktu z potencjalnym pracownikiem,
  c) ułatwienie osobom poszukujących zleceń nawiązaniu kontaktu z osobami / firmami posiadającymi zlecenie
  d) ułatwienie osobom poszukującym wykonawców zleceń nawiązanie kontaktu z potencjalnym wykonawcą zlecenia,
  e) ułatwienie osobom uczącym się nawiązanie kontaktu z przedsiębiorcami posiadającymi wolne stanowiska związane z praktykami i stażami,
  f) ułatwienie osobom posiadającym pomysł kontaktu z potencjalnymi inwestorami, partnerami,
  g) specyfikacja działania contactino.com polega ostatecznie na przekazaniu danych kontaktowych umożliwiających dialog pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 3. contactino.com nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami.
 4. contactino.com dokłada wszelkich starań, aby dane podane przez Użytkowników były prawdziwe, a w szczególności:
  a) dotyczących posiadania opisanych umiejętności oraz możliwości
  b) informacji przedsiębiorcy lub użytkownika widocznych w jego profilu
 5. contactino.com nie może zagwarantować, że nawiązanie kontaktu pomiędzy stronami przyniesie ostateczny skutek, jak również nie może zagwarantować, iż zakup abonamentu (dostęp do usług PREMIUM) przyniesie zamierzony skutek.

Artykuł 13. System komentarzy i ocen

 1. W ramach contactino.com Użytkownikom udostępniony jest system ocen i komentarzy, który służy do wymiany opinii o kandydacie / ofercie pracy / zleceniu. Służy on do wymiany informacji oraz przekazania opinii, która innym użytkownikiem może pomóc w wyborze danej oferty / zlecenia. Dodawanie opinii jest dobrowolne.
 2. Komentarz może być pozytywny, negatywny albo neutralny i zawsze przyporządkowany jest do danego Konta, a zarazem do danej sprawy (ogłoszenia / kandydata / oferty pracy).
 3. Komentarze powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zgodne z prawdą, zredagowane w czytelny sposób oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 4. W uzasadnionych przypadkach Administrator może usunąć komentarz. Działania wskazane w zdaniu poprzedzającym Administrator może podjąć w szczególności, gdy:
  a) komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej sprawy / ogłoszenia, jeśli identyczny został już wystawiony właściwemu Użytkownikowi, a treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
  b) treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę w zakresie typu komentarza (pozytywny, negatywny, neutralny),
  c) komentarz został wystawiony przez Użytkownika, który działał z intencją zaszkodzenia drugiemu Użytkownikowi,
  d) treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna.
 5. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności poprzez podwyższanie liczby punktów za pozytywne komentarze.

Artykuł 14. Strona profilowa

 1. Informacje na Stronie Profilowej Użytkownika widoczne są dla wszystkich odwiedzających contactino.com, z wyłączeniem widoczności danych kontaktowych na profilu użytkownika / kandydata (osoby fizycznej), które są widocznej tylko dla przedsiębiorcy posiadającej dostęp PREMIUM.
 2. Przedsiębiorca może na swojej Stronie Profilowej wprowadzić opis tekstowy, graficzny, fotograficzny swojej firmy (działów) oraz kategorii działalności.
 3. Użytkownik (Kandydat / osoba fizyczna) zamieszcza treści, w tym zdjęcia na swojej Stronie Profilowej dobrowolnie. Zamieszczając treści (dane kontaktowe, osobowe) Użytkownik zezwala Przedsiębiorcom / Firmom na przeglądanie publikacji.

Artykuł 15. Materiały Użytkownika

 1. Użytkownik zamieszcza materiały w ogłoszeniach zlecenia dobrowolnie. Zamieszczając materiały Użytkownik dokonuje ich dobrowolnego rozpowszechniania i publikacji w serwisie contactino.com.
 2. contactino.com dołoży wszelkich starań, aby usuwać materiały niezgodne z Regulaminem.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na ich Stronach Profilowych materiałów tekstowych czy graficznych naruszających prawa lub prawem chronione dobra osób trzecich. Użytkownik, zamieszczając na swojej Stronie Profilowej materiał, w tym zwłaszcza zdjęcie zawierające jego wizerunek, oświadcza, że posiada prawa autorskie majątkowe do zdjęcia lub licencję od podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie majątkowe w zakresie niezbędnym do jego rozpowszechniania w contactino.com.

Artykuł 16. Zablokowanie Konta

 1. contactino.com może zablokować na czas określony lub nieokreślony konto Użytkownika w przypadku, gdy:
  a) użytkownik dopuszcza się naruszeń niniejszego Regulaminu,
  b) użytkownik nie wywiązuje się z ustaleń nawiązanych z drugim użytkownikiem,
  c) działania Użytkownika zagrażają bezpieczeństwu funkcjonowania contactino.com bądź korzystania z contactino.com przez pozostałych Użytkowników.
 2. W trakcie blokady Konta Użytkownik nie może się logować na Konto.
 3. W momencie zablokowania Konta przez Administratora wszystkie aktualne ogłoszenia, oferty pracy, dane profilowe nie są dostępne.
 4. Administrator odblokuje Konto po tym jak Użytkownik zaprzestanie dopuszczania się naruszeń Regulaminu lub ustanie inna przyczyna będąca podstawą odblokowania Konta.
 5. Po odblokowaniu Konta wycofane ogłoszenia, nie zostaną ponownie umieszczane na contactino.com.
 6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Użytkownik może złożyć wniosek o odblokowanie Konta jeszcze przed ustaleniem przyczyny uzasadniającej ustawienie blokady, a Administrator ma prawo czasowo lub trwale odblokować Konto.

Artykuł 17. Usunięcie Konta

 1. Użytkownik może usunąć Konto w każdej chwili na żądanie poprzez kontakt z contactino.com na contact@contactino.com.
 2. Wraz z usunięciem Konta dochodzi do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy contactino.com a Użytkownikiem, o której mowa w art. 2 powyżej a wszystkie dane osobowe użytkownika zostają trwale usunięte.
 3. W przypadku naruszenia zapisów Regulaminu Administrator może w każdej chwili usunąć konto Użytkownika, przy czym może to nastąpić wyłącznie z podaniem przyczyny. W takim wypadku Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się na contactino.com.

Artykuł 18. Prywatność i poufność

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe contactino.com zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności RODO - przechowywaniem danych dla contactino.com zajmuje się IdealMedia sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu ul. Władysława Syrokomli 19.
 2. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone wedle najnowszych i najlepszych standardów zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie zwane RODO).
 3. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
 4. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od contactino.com, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od contactino.com informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przedmiotem ogłoszenia i celu działania contactino.com

Artykuł 19. Regulamin

 1. Treść niniejszego Regulaminu w tym wysokość opłat (PREMIUM) może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej contactino.com zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie contactino.com w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a contactino.com, jest prawo polskie lub prawo kraju w jakim mieszka użytkownik.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy contactino.com a użytkownikiem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę contactino.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 5. Regulamin został sporządzony w wersji polskiej i angielskiej, przy czym w razie wątpliwości, decydujące znaczenie ma brzmienie w wersji polskiej.

Artykuł 20. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może składać reklamacje związane z funkcjonowaniem Contactino.com.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub na contact@contactino.com lub w formie pisemnej wysyłając na adres siedziby contactino.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje na contactino.com oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji contactino.com zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. contactino.com rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Artykuł 21. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego posiadają m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  b) są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami,
  c) mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między stronami, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl,
  d) mogą złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artykuł 22. Zakończenie działalności gospodarczej

 1. W przypadku planowania przez contactino.com zakończenia działalności Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, które umożliwi zakończenie wszelkich działań prowadzonych przez nich na contactino.com.
 2. Użytkownikom / firmom posiadającym dostęp Premium, zostaną zwrócone środki finansowe (procentowo za niewykorzystany czas) przelewem na wskazany przez nich numer rachunku bankowego.
 3. W momencie zakończenia działalności serwisu contactino.com zostanie on zlikwidowany a wszelkie dane Użytkowników zostaną zapisane na serwerze wewnętrznym należącym do contactino.com i będą tam przechowywane przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.

CONTACTINO.COM
e-mail: info@contactino.com